"Oil & Gas Kazakhstan"

международная выставка

  
  
  

Нафтопереробні компанії та підприємства, що діють в Казахстані

Нафтопереробні компанії та підприємства, що діють в Казахстані

У грудні 1991 року Казахстан став не­залежною державою, ориентиро­ванним на капіталістичний (ринкові­ний) шлях розвитку. У нафтогазовій галузі, як і в інших секторах еко­номики, почався загальний привати­зация об'єктів гос соб­ственности - родовищ, доби­ваемого сировини, комплексу нефтегазо­вого обладнання, - все перебігло у власність різних АТ, ВАТ, СП і т.п .; спільні підприємства фор­мировалось з різною дещицею ролі в їх нашої країни.

Хроніка подій

У 1991 р почалося освоєння місце­народження Тенгіз.

У 1993 р РК домовилася з ком­паніямі Agip і British Gas про разра­ботке нафтогазового родовища Карачаганак, з компанією "Шеврон" - про розробку СП "Тенгізшевройл" (Дещиця Казахстану - 81%, "Шеврона" - 19%), планує почати пошукові ра­боти на Каспії.

Лютий 1993 - була учреж­дена муніципальна компанія "Казахстанкаспійшельф" (ККШ); Грудень 1993 - підписується согла­шення РК з компаніями: Shell, Statoil, Mobil, British Petroleum, British Gas, Total, Agip про розробку Інтернаціонального консорціуму, оператор - ККШ; ство­даються: АТ "Нефтебанк" і компанії - СП "Тенгізшевройл" і казахстан­ско-турецьке СП "Казахтуркмунай". Приймається принцип співробітництва прибережних країн Каспію.

1994 - створено міністерство не­фтяной і газової індустрії РК; прийнятий Закон РК "Про інвестиції".

Квітень 1995 - прийнятий Закон РК "Про ліцензування", в червні - Указ Президента РК Н.А. Назарбаєва "Про нафту". Підписується Угода про принципи розділу продукції місце­народження Карачаганак між РК і ком­паніямі Agip, British Gas, "Газпром", "Казахгаз".

1995 - прийнято постанову Уряду РК про держреєстрацію договорів на впровадження надр і т.п .; на шельфі Каспію виявлено пров­перспективного на нафту і газ площі.

Січень 1996 - вступив в дей­ствие Закон РК "Про надра та надрокористування".

1997 - ліквідовано Міністерство нафтової і газо­виття індустрії РК; роблять­ся нафтові національні компютера­нии "КазТрансОйл" і "Казахойл"; підписаний договір з Китайською НЕ­фтяной компанією на будівництво нафтопроводу Казахстан-Китай. Підписано контракт про розподіл продук­ції Каспійського шельфового проекту між консорціумом ОКИОК ("Аджип", "Брітіш Газ", "Брітіш Петролеум", Статойл "," Мобіл "," Шелл "," Тотал ") і" Казахстанкаспійшельф "; 1999 - на­чато пошукове буріння.

1998 - Н.А. Назарбаєв і Б.Н. Єльцин підписали Угода про розділ дна північної частини Каспію між РК і РФ, через три роки анало­гично угоду Казахстан уклав з Азербайджаном, 2003 p - між РКГРФ і Азербайджаном юридично закріплений статус державних секто­рів 3-х країн.

Липень 2000 - відкрито месторож­дение на Східному Кашагане; в 2001 р доведені припаси нафти зі­ставили - 39,6 мільярдів баррелів (5,4 млрдт).

2002 - компанії "ННК" Казахойл "і ЗАТ" НК Транспорт нафти і газу "об'єднані в Національну ком­панію "КазМунайГаз" (НК КМГ); від­криті родовища: Каламкас- море, Кайран, Актоти, Південно-Західний Кашаган; доведені запаси нафти в 2005 р склали 39800000000 барелів (5,5 млрд т), або 3,3% від сумарних глобальних припасів.

Нафтовидобувна галузь сувенірної чи­ренного Казахстану стає ос­новной і більш жваво раз­Віва - з 1995 по 2006 рр. вона перерахувала в бюджет 24 мільярдів дол., в 2006 р нафтовий сектор забезпечив 49,6% промислової продукції РК. З 74600000000 дол. Інвестицій на НЕ­дропользованіе в 2000-2007 р 80% було орієнтоване на пошук і разработ­ку нафтогазових родовищ.

Березень 2010 - указом Президента РК Н.А. Назарбаєва созда­але Міністерство нафти і газу (Міністр Минбаєв).

Президент РК Н.А. Назарбаєв в щорічних Посланнях народу визна­поділяв цінності розвитку країни: збільшення ефективності добуваючи­ючої сектора, диверсифікація пу­тей транспортування нафти на миро­ші ринки, розвиток нафтохімічного­го комплексу, газової промислово­сти, інших енергоресурсів, науково- технічного і кадрового потенціалу галузі.

В поточний час видобуток неф­ти і газу в РК виробляють понад 60 компаній, 7 з їх обеспечива­ют 80% сукупного видобутку по країні (2008): ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) - 24,4%; "Карачаганак Петролеум Оперейтінг Б.В." - 16,4%; АТ "Розвідка Видобуток" Казмунайгаз "- 13,4%; ВАТ" CN PC - Актобемунайгаз "- 8,2%; ВАТ" Мангистаумунайгаз "(7,9%); АТ" ПетроКазахстан Кумколь Ресорсіз "(4,5%) і АТ "Торгай-Петролеум" (4,6%); дру­гие: ТОО "Казгермунай" (4,4%), ВАТ "Каражанбасмунай" (2,5%), "Бузачи Оперейтінг Лтд". (2,4%), СП "Каракудукмунай" (1,8%).

СП "Тенгізшевройл Оперейтінг" (ТШО) створено у квітні 1993 р для раз­ництва Тенгізського і Корольовського родовищ. Партнери: НК "^ азМунайГаз" (дещиця - 20%), Chevron Texaco Overseas Company (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures, Inc. (25%) і LukArco (5%).

Сначало ТШО видобувала 1,3 млн т нафти на рік, у 2009 р - 22,5 млн т; вся нафта експор­тируется в Європу, Північну і Південну Америку, на Далекий Схід; скраплений­ний газ (пропан і бутан) йде на екс­порт, експортується сірка. Але на Тенгізі накопичено більше 10 млн т ком- ковой сірки - проблема гостра, требу55 ющая швидкого вирішення.

З 1993 по 2009 р компанія виплатила РК око­ло 35900000000 дол.

Консорціум "Карачаганак Петролеум Оперейтінг Б.В." (КПО) створений в 1999 р компаніями: брі­танской - "BG Group" (дещиця - 32,5%), італійської "Eni" (32,5%), амери­канской Chevron (20%) і російської "ЛУКОЙЛ" (15%); він розробляє Карачаганакське нафтогазове ме­сторожденіе; ліцензійний термін КПО - 40 років (до 2038 г.); обсяг його інвен­стіцій в проект (до 2007 року) - понад 5,5 млрд дол.

У 2008 р КПО добув 11,6 млн т неф­ти й газового конденсату і 15 мільярдів м3 природного газу; в перспективі (до 2012 р) - до 25 мільярдів м3 на рік. У 2010 р консорціумом видобуто 133 700 000 бар­релей нафтового еквівалента (кон­денсата), неочищеного і очищеного­го газу; 6437000 м3 газу закачано в пласт. У 2010 р утилізовано 99,87% попутного газу.

АТ "Розвідка Видобуток" Казмунайгаз "(РД КМГ) - дочки­няя компанія НК "КазМунайГаз" - сотворена в березні 2004 р злиттям АТ "Узенмунайгаз" і АТ "Ембамунайгаз", володіє 46 родовищами (наи­більш велике -Узеньское) на суші в Мангістауської і Атирауської областях загальною площею 837,4 км2; подтверж­денние і можливі припаси - до 240 млн т нафти.

У 2009 р РД КМГ видобуто 11 млн 497 тис. Т. Нафти, в 2010 г. - 13 млн 285 тис. Т (270 тис. Барелів на день) - на 16% більше, ніж у 2009 р - з урахуванням до­лей РД КМГ в ТОО СП "Казгермунай", "ССЕ (" Каражанбасмунай ") і Petro Kazakhstan Inc .; після приобрете­ня у НК КМГ дещиці ролі в ТОО СП "Казгермунай" і дещиці в CITIC Canada Energy (CCEL) компанія зайняла вто­рої місце за обсягом видобутку нафти в Казахстані.

У 2010 р чистий прибуток РД КМГ склала 234 500 000 000 тенге, або 1591 млн дол. - На 12% перевищено по­казатель 2009 Дохід РД КМГ від до­лей асоційованих і совместнопредпріятій в 2010 р склав 56600000000 тенге (384 млн дол.), в 2009 р був збиток у розмірі 2,5 мільярда тенге (17 млн ​​дол.). АТ РД КМГ фінансу­рует різні соціальні проекти в районі власної діяльності.

У 2010 р НК "ЦазМунайГаз" консо­лідирувати добула 22 млн т нафти і газового конденсату, транспортуваль­ла по трубопроводах 65800000 т неф­ти (на 4% більше, ніж у 2009 р), мор­ським транспортом - 7,1 млн т. ; нац- компанія отримала консолідований­ву прибуток у розмірі 284 мільярдів тен­ге (в 2,5 рази більше, ніж у 2009 р), її дохід, по підготовчим (не- аудійованими) даними склав 2,3 трлн тенге, (на 15% більше, ніж у 2009-)., компанія занесла в бюджет Казахстану 405400000000 тенге (на 31% перевершений рівень 2009 року).

В кінці лютого 2011 р Президент РК Н.А. Назарбаєв заявив про плани з розміщення в цьому році на внутрен­ньому ринку 5% пакета акцій РД КМГ ціною 500 млн дол. в рамках ре­ализации програмки "народного IPO"; Мінфін оцінив ціна однієї ак­ції в 20 тис. тенге.

ВАТ "CNPC-Актобемунайгаз" (СНПС-АМГ) - спільне казахстан­ско-китайське підприємство, образова- ное в 1997 р з ВАТ "Актюбемунайгаз" (в 1993 г. - ПО "Актюбінскнефть") і китайської компанії CNPC (дещиця - 60,2%); в 2003 р дещиця CNPC - 85.32%. СНПС-АМГ - найбільша нафтовид­Бувало компанія в Актюбінської області, сума інвестицій CNPC - більш 1300000000 дол .; компанія раз­розробляє нафтогазові месторож­дення: Жанажол, Кенкіяк надсолевого і Кенкіяк подсолевих, переробне­ет нафту і реалізує вуглеводневу сировину та нафтопродукти. Вилучувані припаси нафти родовищ пред­ємства - до 130 млн т, В 2008 р СНПС- АМГ видобуло 5.8 млн т нафти і газоконденсату і 3 мільярдів м3 природного газу.

В межах Казахстану частина неф­ти СНПС-АМГ йде на російські НПЗ (Павлодар і Шимкент), осталь­ная - в Китай по нафтопроводу Атасу- Алашанькоу і сталевий дорозі.

ВАТ "Мангистаумунайгаз" (ММГ) утворене в 1995 р з ПО "Мангістаунефтегаз". У 1997 р дещиця індонезійської компанії "Central Asia Petroleum Ltd." (CAP) у ВАТ - 66,67%, в 2001 - 100% звичайних акцій. До складу ММГ - виробничі управління (ПУ) "Каламкасмунайгаз" і "Жетибайнефть".

ММГ розробляє 15 нафтових, газонафтових і газових родовищ в Польщі­дений: Каламкас, Жетибай, Південний Жетибай, Східний Жетибай, Асар, Аайрантакир, Північний Аккарі, Ойманша, Придорожнє, Ащіагар, Карагие Північне, Бурмаша, Алатобе, Бектурли, і Північне Придорожнє; загальні припаси нафти ММГ 960 млн т, видобувні 182 млн т.

У 2008 р ВАТ ММГ видобуто 5,6 млн т нафти і газового конденсату, 417 млн ​​м3 природного газу. На 1.01.2011 р с на­чала розробки родовищ ВАТ видобуло 200 млн т рідких вуглеводні­пологів. Зараз компанія починає морську розвідку на ліцензійних територіях.

АТ "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсіз" - дочірнє підпри­ємство компанії "ПетроКазахстан Інк." З 1996 р канадська компанія Hurricane розробляла месторож­дення Кумкольской групи в Південно- Торгайской басейні, і в 2000 р приоб­рела завод "Шимкентнефтеоргсінтез" (I1IHOC). З 2003 р компанія називаючи­ється "ПетроКазахстан Інк."; в 2005 р її викупила (за 4180000000 дол.) ки­тайська CNPC (КННК), у якої в 2006 р НК КМГ придбала 33% акцій "ПетроКазахстан Інк." і право пар­тнерского управління Шимкентський НПЗ. "ПетроКазахстан Інк." вла­діється також 50% акцій в 2-ух СП: ТОО "Казгермунай" і АТ "Тургай- Петролеум", і - через дочірнє підприємство - АТ "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсіз" (ПККР); разра­бативает родовища з малосер­ність нафтою - Кумколь, Кумколь Південний, Кумколь Північний, Арискум, Кизилкая, Акшабулак, Майбулак, Нуралієв, Північний Нуралієв, Аксай. Нафта переробляється на НПЗ (кол­ший ШНОС), це до - 50% нафтопрово­дуктов, вироблюваних 3-мя НПЗ Казахстану.

Майже третина продукції ре­Алізе на внутрішньому ринку РК.

На 01.01.2007 р видобувні запа­си "ПетроКазахстан Інк." складали 83 млн т нафти і 2,8 млрд м3 природ­ного газу; в 2008 р компанією видобуто 3,1 млн т нафти і 367 млн ​​м3 природ­ного газу.

АТ "Тургай-Петролеум" - образо­вано в 1993 р за згодою між РК і РФ. У 1995 р казахстанська ком­панія "Южнефтегаз" і російське ВАТ "ЛУКОЙЛ" зробили спільну (на рівних частках) акціонерне загально­ство закритого типу (АТЗТ) "Кумколь- ЛУКОЙЛ" для видобутку нафти в північно- західній частині Кумколь; в 1996 р ком­панію "Южнефтегаз" викупив холдинг Hurricane Hydrocarbons Ltd. У 2000 р АТЗТ "Кумколь-ЛУКОЙЛ" Переймен­новали в ЗАТ "Тургай-Петролеум", а 2005 г. - в АТ "Тургай-Петролеум", в якому паритетно представле­ни: "ЛУКОЙЛ Оверсіз" (“дочка "" Лукойл ") і" ПетроКазахстан, Інк. "

АТ "Тургай-Петролеум" проводить розвідку, видобуток, транспортування, переробку вуглеводневої си­рья, збут сировини і нафтопродуктів; в 2008 р компанія витягла 3,5 млн т нафти і газового конденсату та 256 млн м3 природного газу.

На Каспійському шельфі Казахстану компанія "Аджип Казахстан Норт Каспіан Оперейтінг Компані Н.В." (Аджип ККО) являє кон­сорціум 7 інтернаціональних ком­паний: АТ НК "КдзМунайГаз", "Eni SpA" (Adgip Caspian Sea B.V.), Total P Kazakhstan, ExxonMobil Kazakhstan Inc., Shell Kazakhstan Development BV, ConocoPhillips (Phillips Petroleum Kazakhstan Ltd.), INPEX North Caspian Sea Ltd. На ліцензійної місцевості (6 тис. Км2), (вклющей Кашаган, Південно- західний Кашаган, Актоти, Кайран і Каламкас-море), - більший з­залучати припас нафти Казахстану. З різних причин (складність ге­ологических критерій, екологічні труднощі і ін.) терміни освоєння ме­сторожденій поки переносяться.

З січня 2008 р дещиця ролі в консорціумі: Eni, Total, ExxonMobil., Shell, НК "^ азМунайГаз", - по 16,48%, ConocoPhillips і INPEX, соответствен­але - 9,26 і 8,33%.

18.09.2006 р в Казахстані добули мільярдну тонну нафти.

За 2010 г в країні видобуто 79700000 т нафти і газового конденсату - на 4,2% вище характеристик 2009,

У 2010 р обсяг видобутку газу в РК склав 37400000000 м3, вироблено товарного газу - 21,1 млрд м3, обсяг спалюваного попутного газу скорочено з 1,7 до 1,3 млрд м3.

Нафтопереробні пред­ємства

Атирауська НПЗ: проектна мощ­ність - 5 млн т нафти на рік, в перспек­ви платника - до 6 млн т. Глибина переробки сировини - до 70%, план зростання - до 82-95%; в 2008 р на завод переробк­тал 3,9 млн т нафти.

Павлодарский Нафтохімічн­ський завод (ПНХЗ): проектна мощ­ність - до 7,5 млн т / рік, в 2008 р пе­-реработанние 4050000 т (глибина перера­ботки - до 87%).

Шимкентський нафтопереробний завод ("Шимкентнефтеоргсінтез", ШНОС) - "ПетроКазахстанОйл Продактс" (ПКОП): проектна мощ­ність 6,5 млн т нафти на рік; в 2008 р перероблено 4,3 млн т; світлих НЕ­фтепродуктов до 61%.

Сумарна проектна потужність 3-х НПЗ РК - 19 млн т / рік; в 2008 р вони переробили 13,5 млн т - удвічі більше рівня 2001 року, в 2010 р - 13,7 млн ​​т, (на 12,8% перевищено по­казатель 2009 року); вироблено 12,7 млн ​​т продукції (клас № 2 Технічного регламенту РК) - бензин (А-92), ке­Росин, дизпаливо, кокс і скраплений­ний газ; після модернізації заво­дов їх продукція будуть соответство­вать еталону Євро-4 і у величезних обсягах.

В області видобутку нафти і газу в Казахстані діють 206 договорів на надрокористування, в тому числі 70 на розвідку, 52 - на видобування, 68 -со­вміщених і 16 угод про розподіл продукції; 28 договорів розірвано.