"Oil & Gas Kazakhstan"

международная выставка

  
  
  
3

«А?НИЕТТІ?» АЛ?АШ?Ы ЖЕ?ІМПАЗДАРЫ

?ызылорда ?аласында?ы «Nomad PaІace» ?она? ?йі мейрамханасыны? залында «А?ниет» ?леуметтік серіктестік ба?дарламасы конкурсыны? же?імпаздарына грант сертификатын тапсыру р?сімі ?тті. О?ан облыс ?кімі ?ырымбек К?шербаев ?атысты.

Естері?ізде болса, ?стіміздегі жылды? с?уір айында Сыр ??ірінде «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис БВ» компаниясыны? жетекшілігімен «А?ниет» ?леуметтік серіктестік ба?дарламасыны? іске ?осыл?аны ж?нінде жаз?ан болатынбыз. Б?л пилотты? жоба бол?анды?тан атал?ан ба?дарлама тек ?ш ауданда, атап айт?анда, ?арма?шы, Нажимала?аш ж?не Сырдария аудандарын ?ана ?амтыды. Ба?дарлама ауылды? т?рмысты? инфра??рылымыны? жа?саруына, ?леуметтік осал топ арасында халы?ты? ж?мыспен ?амтылуына ж?не жалпы ?ндірістік айма?тарды? ?леуметтік-экономикалы? дамуында ?за? зябімді о? ?згерістерді? ?алыптасуына к?мектесуге ба?ыттал?ан.

Ма?саты ауылды дамыту?а ж?не ?леуметтік м?ні бар ?здік жобаларды ?олдау мен оларды аны?тау, ауыл т?р?ындарыны? ?леуетін дамытуды ынталандыру, жа?а ж?мыс орындарын ??ру?а атсалысу болып табылады. Осы орайда бай?ау?а м?мкіндігі шектеулі жандар, нажимал?ызбасты аналар, к?п балалы ж?не т?рмысы т?мен отбасылар мен 18-ден 30 жас?а дейінгі жастар ?атыстырылды. Ба?дарлама аясында «?леуметтік к?сіпкер», «Жа?алы?», «?ол?нер», «?ам?ор», «Бастама» ж?не «Игілік» номинациялары белгіленген.

Бай?ау?а 1500-ден астам ?тініш т?скен. Соны? ішінде е? жа?сы деген 77 жоба же?імпаз атанып, олар «Лукойл» компаниясыны? ?теусіз грантына ие болып отыр.

Салтанатты шарада облыс ?кімі ?ырымбек К?шербаев грант иегерлерін ??тты?тап, жылы лебізін білдірді.

– ??рметті жерлестер! Б?гін бізді? ??іріміз ?шін ерекше к?н болып отыр. ?здері?ізге белгілі, Елбасыны? тапсырмасына с?йкес ауылды? жерлерде кіші ж?не орта к?сіпкерлікті дамыту ба?ытында к?птеген ж?мыстар ат?арылуда. Себебі, ауылды? жерлерде бизнесті дамыту дегеніміз, б?л ауылды дамыту, т?р?ындарды? т?рмыс-тіршілігін жа?сарту деген с?з.

Ал ауылда?ы а?айынны? т?рмысы жа?сарса, еліміз де к?ркейеді. Мен Ма??ыстау облысыны? ?кімі бол?ан кезімде 2007 жылы «Лукойл» компаниясымен «Арай» ба?дарламасын ж?зеге асыр?ан болатынбыз.

Ол да ?зіні? жемісті н?тижесін берді. Сонды?тан осы жобаны «А?ниет» деген атпен Сыр ??ірінде бастады?.

– «Е?бек етсе? ерінбей, тояды ?арны? тіленбей» демекші е?бек етіп, к?сібімізді д??гелетіп отырса? еліміз де к?ркейеді, хал?ымыз да то?шылы?та ?мір с?ретіні белгілі. Сонды?тан м?най компаниясымен бірлесіп осы жобаны бастап отырмыз. Осы орайда ?леуметтік серіктестік танытып, ?олдау к?рсетіп отыр?ан «ЛУКОЙЛ» компаниясына барша ауыл т?р?ындары атынан ал?ыс айтамын!

Ал сіздерге, ??рметті грант иегерлері, а?ниетпен с?ттілік тілеймін,– деп ысты? ы?ыласын білдірді. ?з кезегінде «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис БВ» ?аза?стан филиалыны? директоры Андрей Кириллов бай?ау же?імпаздарына ??тты болсын айтып, а? тілегін арнады. – Ба?дарлама ?ызылорда облысында бірінші рет ж?зеге асырылып отыр. ?зірге ?ш ауданды ?амтыды?.

Ауыл т?р?ындарыны? белсенділігі жо?ары болды. 1500-ден астам ?тініш т?сті. Соны? міне, б?гін 77-сі гарант?а ие болып отыр.

Конкурс н?тижесінде айма?та 17 шаштараз, 5 т?рмысты? техниканы ж?ндеу сервисі, 10 тігін, наубайхана, кондитерлік цех, стоматологиялы? кабинет, балалар ойын-сауы? кешені, музыкалы? мектеп пен балалар ба?шасы, ?зге де бір?атар ?леуметтік ж?мыс орындары ашыл?алы отыр. Осы орайда бізге ?олдау таныт?ан облыс ?кімі ?ырымбек К?шербаев?а к?п-к?п рахмет айт?ымыз келеді ж?не барлы? грант иегерлерін шын ж?ректен ??тты?таймыз, – деп а?ынан жарылды.

Шара барысында облыс ?кімі ?ырымбек К?шербаев пен «ЛУКОЙЛ Оверсиз сервис БВ» компаниясыны? ?аза?станда?ы филиалыны? директоры Андрей Кириллов же?імпаздар?а бай?ауды? арнайы сертификатын тапсырды. Же?імпаздарды сонымен бірге Сырдария, ?арма?шы ж?не Нажимала?аш аудандарыны? ?кімдері де ??тты?тап, ізгі тілектерін жеткізді. Нажимала?аш ауданы ?кіміні? міндетін ат?арушы Ер?лан ?мірсеріков бай?ауда ауданыны? ?лес салма?ы жо?ары екенін атап ?тсе, е? к?п грант иеленушілер де осы аудан?а тиесілі екенін ма?танышпен айтты.

Я?ни, 77 грант иегеріні? 34-і Нажимала?аш ауданына ?арасты ауыл т?р?ындары екен.

Атал?ан ба?дарламаны? ?мірге келгеніне ауыл т?р?ындары д?н риза. Оны грант иегерлерін ??гімеге тарту барысында бай?ады?. М?селен, Сырдария ауданы «?о?алык?л» ауылыны? т?р?ыны Г?лханым Ералиева грант иегерлеріні? бірі.

Ол 1994 жылдан бері ж?мыссыз екен. Осы ба?дарламаны? ар?асында ?з к?сібін бастау?а ниет білдірген. Б?гінде оны? ?уанышында шек жо?. – Облыс ?кіміні? бастамасымен осындай ба?дарлама ж?зеге асырылатынын естігенде мен де ба?ымды сынап к?руге бел байладым. Себебі, ж?мыссыз отыр?анды?тан к?птен бері бір к?сіпті ?ол?а алуды ойлап ж?р едім.

Енді міне, жем шы?аратын цех ашып, к?сіппен айналысу?а м?мкіндік алдым.

Б?л – біз секілді ж?мыссыз отыр?ан жандар?а ?лкен ?олдау. Алла с?тін салып, грант?а ие болып отырмын. Облыс ?кіміне, «Лукойл» компаниясына ал?ысым шексіз, – дейді ол ?уанышын жасыра алмай. ?арма?шы ауданы «А?т?бе» ауылыны? т?р?ыны 26 жасар Батырхан К?т?ланов та т?рт жылдан бері ж?мыссыздар ?атарында екен. «А?ниет» ба?дарламасыны? ар?асында ?з к?сібін ашу?а ?ол жеткізіп отыр.

Ол сантехникалы? ?ызмет к?рсететін орталы? ашып, ауылдастарына хал-?адірінше ?ызмет етпекші. Ал нажимала?ашты?

Еркін Нарымбетов атал?ан бай?ауды? грантын же?іп алып, соны? н?тижесінде музыкалы? мектеп ашуды жоспарлап отыр. Ол ауыл балаларыны? бос уа?ытын тиімді ?ткізу ж?не бал?ындарды ?нерге баулу ма?сатында арнайы музыкалы? мектеп ашып, онда домбыра, ?н салу ж?не клавиатура сыныптарын ашпа?шы.

Салтанатты шарада же?імпаздар облыс ?кімімен естелік суретке т?сті, жергілікті ?нерпаздар ?ннен шашу шашып, бишілер мы? б?ралта биледі.

Источник: <a href="http://www.kyzylorda-news.kz">Интернет-газета Кyzylorda-news</a>